Smerovi

Studije matematike

U okviru osnovnih studija matematike postoje dve studijske grupe (M1 i M2).

Na grupi M1 izučava se prevashodno teorijska matematika, tako da studenti stiču osnovna znanja iz fundamentalnih oblasti matematike, a potom se na diplomskim (master) studijama orijentišu ka obimnijem izučavanju sofisticiranijih teorijskih rezultata ili ka usvajanju metodičkih i psihološko-pedagoških veština, odnosno problematike nastave matematike. Znanja studenata se upotpunjuju ponudom više specijalizovanih izbornih predmeta. Po završetku osnovnih studija stiče se zvanje matematičar.

Od školske 2012/2013 godine ponovo su uvedeni i četvorogodišnji studijski programi na osnovnim studijama. Naime Prirodno-matematički fakultet je pre nekoliko godina, kao i svi ostali fakulteti, prihvatio Bolonjski model studiranja i sve studijske grupe akreditivao po modelu 3(osnovnih)+2(master) godine studija. S druge strane, drugi zakonski akti predviđaju da se poslom profesora (bilo kog predmeta) mogu baviti isključivo oni studenti koji su završili najmanje 4 godine studija. To se u praksi pokazalo kao problem, pošto da bi se ispoštovali ovi kriterijumi studenti koji žele da predaju matematiku ili informatiku u osnovnoj ili srednjoj školi moraju da završe obavezno i master studije, odnosno da studiraju 5 (3+2) godina.

Da bismo ovaj problem prevazišli, ponovo smo omogućili studentima da upišu i završe četvorogodišnje, diplomske studije i dobiju zvanje diplomirani profesor matematike, odnosno diplomirani informatičar. Naravno, ostavili smo i modele 3+2 godine studija aktuelnim i na taj način rešili postojeće pravno-tehničke probleme, a sve u interesu studenata. Studenti koji završe četvorogodišnje studije će kasnije takođe moći da upisuju master studije, sa idejom da imaju prohodnost na drugu godinu istih.

S druge strane, grupa M2 je prvenstveno orijentisana na primenjenu matematiku. Zvanje koje se stiče je inženjer primenjene matematike. Izborni moduli: Matematika finansija i Tehnomatematika, između kojih se student opredeljuje, određuju njegovu užu specijalnost. U skladu s izborom student stiče niz specijalizovanih znanja primenljivih u finansijama i ekonomiji, odnosno inženjerstvu. U okviru studija organizuje se i praksa za studente, npr. na berzi, u bankama i firmama u kojima su stručnjaci profila za koji se studenti školuju i najtraženiji. Ova struka omogućava rad u savremenoj industriji, privrednim komorama, razvojnim i istraživačkim centrima, odnosno u finansijskim institucijama i organima uprave, kao i na svim mestima gde postoji potreba za multidisciplinarnim radom.

Studije informatike

Studenti informatike se upoznaju sa raznovrsnim programskim jezicima i strukturama podataka, raznovrsnim tehnikama modeliranja i efikasnog rešavanja različitih problema iz prakse, kao i savremenim softverskim okruženjima, upotpunjujući svoje znanje odgovarajućim temama iz osnovnih matematičkih oblasti. Po završetku osnovnih studija stiče se zvanje informatičar.

Plan studijskog programa sastoji se iz obaveznih predmeta, dva izborna modula: Računarske nauke i Informacione tehnologije, te široke lepeze izbornih predmeta. Obavezni predmeti (zajednički za oba modula), obuhvataju osnove potrebne za akademsko obrazovanja svakog informatičara, bez obzira na kasnije specijalizacije i sub-specijalizacije. Izborom odgovarajućeg izbornog modula, student se već na osnovnim studijama može lagano specijalizovati ka opštijim poslovnim primenama ili ka fundamentalnijim oblastima informatike. Nastava se u velikoj meri zasniva na praktičnom radu studenata na računaru, kao i na ostalim vidovima individualne i grupne nastave, kao što su projekti, seminarski radovi, domaći zadaci, referati i drugo.

Od školske 2012/2013 godine ponovo su uvedeni i četvorogodišnji studijski programi na osnovnim studijama. Naime Prirodno-matematički fakultet je pre nekoliko godina, kao i svi ostali fakulteti, prihvatio Bolonjski model studiranja i sve studijske grupe akreditivao po modelu 3(osnovnih)+2(master) godine studija. S druge strane, drugi zakonski akti predviđaju da se poslom profesora (bilo kog predmeta) mogu baviti isključivo oni studenti koji su završili najmanje 4 godine studija. To se u praksi pokazalo kao problem, pošto da bi se ispoštovali ovi kriterijumi studenti koji žele da predaju matematiku ili informatiku u osnovnoj ili srednjoj školi moraju da završe obavezno i master studije, odnosno da studiraju 5 (3+2) godina.

Da bismo ovaj problem prevazišli, ponovo smo omogućili studentima da upišu i završe četvorogodišnje, diplomske studije i dobiju zvanje diplomirani profesor matematike, odnosno diplomirani informatičar. Naravno, ostavili smo i modele 3+2 godine studija aktuelnim i na taj način rešili postojeće pravno-tehničke probleme, a sve u interesu studenata. Studenti koji završe četvorogodišnje studije će kasnije takođe moći da upisuju master studije, sa idejom da imaju prohodnost na drugu godinu istih.

Ovako koncipirane osnovne studije su odlična teorijska i praktična podloga za usvajanje složenijih sadržaja iz oblasti matematike i informatike – tj. za master (diplomske), a potom i doktorske studije, na kojima se studenti dalje usmeravaju ka užim naučnim oblastima koje su im posebno interesantne, a nastavu prate po atraktivnim planovima i programima, u potpunosti usklađenim sa evropskim standardima.

Studijska grupa
Matematika M1: Osnovne akademske studije Matematika
- Matematičar (3 god., 180 ESPB)
- Diplomirani profesor matematike (4 god, 240 ESPB)
M2: Osnovne akademske studije Primenjena matematika
- Matematičar - primenjena matematika (3 god, 180 ESPB)
Informatika I: Osnovne akademske studije Informatika
- Informatičar (3 god., 180 ESPB)
- Diplomirani informatičar (4 god, 240 ESPB)

Detaljnije informacije o aktuelnim akreditovanim studijskim programima Prirodno-matematickog fakulteta.