Departman za matematiku i informatiku

Matematika je na Univerzitetu u Novom Sadu prisutna od samog njegovog osnivanja, od 1954. godine, kada je osnovana Grupa za matematiku pri Filozofskom fakultetu, koja se 1969. godine seli na novoosnovan Prirodno-matematički fakultet. Departman za matematiku i informatiku u svom sadašnjem obliku postoji od 1976. godine.

Danas se Departman bavi naučnim istraživanjima u oblastima matematike i računarstva, kao i izvođenjem nastave iz tih oblasti. Trenutno ima oko 800 studenata na osnovnim studijama, koji nastavu prate po modernim i fleksibilnim planovima i programima, te stiču kako teorijska, tako i praktična znanja u odabranim oblastima. Na Departmanu se izvode i master i doktorske studije u oblasti matematike, informatike i metodike nastave matematike/informatike.

Pored redovnog nastavnog rada studenti viših godina imaju mogućnost da budu uključeni i u naučno istraživački rad koji se odvija u okviru rada studentskih društava, kao i niza nacionalnih i međunarodnih projekata Fakulteta. U okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti studenata oni se upućuju na praksu u značajne poslovne sisteme u zemlji i inostranstvu.

Zaposleni na Departmanu su uključeni u realizaciju projekata Ministarstva za nauku, kao i velikog broja međunarodnih projekata, pa su stoga brojne aktivnosti na Departmanu vezane za gostujuća predavanja eminentnih stručnjaka, ili pak studijske boravke naših istraživača na svetskim univerzitetima.

Na Departmanu se izdaju udžbenici za većinu predmeta sa redovnih studija. Departman izdaje i svoj naučni časopis, Novi Sad Journal of Mathematics. Departman aktivno učestvuje u izvođenju nastave za talentovane učenike u specijalnom odeljenju Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. U obuci nastavnika učestvuje preko akreditovanih programa i organizovanih seminara.