Nagradni zadatak (Bojan Bašić)

Podeliti kvadrat na što manji broj jednakokrakih trapeza koji nisu pravougaonici.

Rešenje